Pradinis puslapis

13 birželio, 2022

Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldos vyks gegužės 21 d. 13 val.

Dėl bažnytinių patarnavimų kreiptis į kunigą

V. Klesevičių tel. 8 611 18166.

Jūs galite paremti savo parapiją skirdami 1,2% GPM . Visa tai galite padaryti internetu.
1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.5 formą tiesiogiai EDS portale (gaublio ženkliukas).
5. Jums reikia pasirinkti gavėją įrašant jo identifikacijos numerį (kodą) – 193134770
6. Įrašyti mokesčio dalies dydį (procentais) – 1,2
7. Įrašyti mokestinį laikotarpį ( galima pasirinkti iki 2026 m.)
8. Formuoti prašymą ir pateikti.

Vyskupo velykinis sveikinimas

Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys.“

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ (Mt 28,10.16-20)

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

Kasmet švęsdami Kristaus Prisikėlimą, esame raginami pakelti savo žvilgsnius, savo širdis nuo kasdienių reikalų, rūpesčių, baimių ir pažvelgti į savo Viešpatį. Nors ir žinome,

kad mums, krikščionims, nedera kliautis šiuo praeinančiu pasauliu, tačiau, kol gyvename kūne, mūsų nuodėminga prigimtis vis skatina ieškoti prasmės ir ramybės ten, kur nėra ir negali būti. Kaip moterims, tą šventą rytą ieškojusioms Jėzaus kape, taip ir mums vėl ir vėl suskamba angelo žodžiai: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra Jo čia, Jis prisikėlė!“ (Lk 24,5-6)

Nėra paprasta visa savo esybe išgirsti ir išpažinti Prisikėlimo žinią. Ypač tai sunku dabar, kai visa žemė yra apimta karų, žmonių judėjimo, nerimo. Ne vien bauginantys įvykiai, bet ir visa apraizganti nemeilė, žiaurumas ir beširdiškumas verčia mus klausti: o kokios jėgos čia veikia? Ar viskas vyksta savaime, ar vis tik pasaulį valdo regimi ir neregimi šio pasaulio galingieji?

Prisikėlęs Jėzus daugelį kartų buvo susitikęs su apaštalais ir kitais mokiniais. Evangelijoje pagal Matą skaitome apie susitikimą Galilėjoje. Jėzus prabilo net į tuos, kurie Juo abejojo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Si prisikėlusio, mirtį nugalėjusio Viešpaties žinia skirta ne tik apaštalams, bet ir visai Bažnyčiai – mums visiems. Jėzus, Dievas ir Žmogus, už mus iškentęs pažeminimą ir kryžiaus mirtį, prisikėlė, tapdamas mūsų prisikėlimu, mūsų amžinojo gyvenimo priežastimi. Jis yra Viešpats!

Ateis diena, kai Jo viešpatavimas bus apreikštas kiekvienam žmogui, kada nors gyvenusiam žemėje. Tačiau dabar apie Jo viešpatavimą žino tik Jo tauta – Bažnyčia. Apie Jo viešpatavimą žinai ir jame dalyvauji tu, kuris esi pakrikštytas / pakrikštyta Jame. Skaitome: „Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6,4).

Prisikėlęs Viešpats vadovauja savo tautai, Jis yra Bažnyčios ir tavo, krikščioni, gerasis, mylintis Valdovas. Jis ir šiandien nuplauna žmones Krikšto vandenimis, per kunigus paskelbia nuodėmių atleidimą, maitina savo Kūnu ir Krauju, kalba mums savuoju Žodžiu. Ir visa tai tam, kad tu ir aš Jame turėtume tikrą gyvenimą, tikrą ramybę ir džiaugsmą.

Ar tai būtų taikos, ar sukrėtimų metai, Jis pažada: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Dabar visiškai išsipildo pranašo žodžiai, kuriuos mes skaitome Kalėdų laike: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir Jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: ,Dievas su mumis“1 (Mt 1,23). Kas bebūtų pasaulyje, Jis yra davęs įsaką apaštalams ir visai Bažnyčiai: padaryti Jo mokiniais, Jo amžinosios Karalystės piliečiais, visų tautų žmones – juos krikštyti vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios ir mokyti visa, ką Jis yra įsakęs.

Taigi, kiekviena diena mums yra prisikėlusio Viešpatie Jėzaus Kristaus diena. Ir mes esame pašaukti būti Jo pasiuntiniais. Ir jei Šventasis Krikštas, išskyrus ypatingus atvejus, yra dvasininkų tarnystė, tai išpažinimas – visų krikščionių pašaukimas. Kristaus mokymas neapsiriboja vien prisakymais, ką daryti ar kaip nesielgti. Svarbu, kad kiekvienas žmogus mokytųsi pažinti, pasitikėti, pamilti ir išpažinti mūsų Viešpatį, mūsų mirties nugalėtoją Jėzų Kristų.

Viešpatie, aplankyk mus savo ramybe ir palaimink, kad taptume Tavo Prisikėlimo džiaugsmo skelbėjais šiame pasaulyje!

Sveikinu su Prisikėlimu!

Kristus Prisikėlė!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. (Pr 1,3-4)

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

Pasaulio sukūrimas prasidėjo nuo šviesos. Dievas tarė, ir Jo ištartas Žodis tapo šviesa. Dievas panoro, kad žmogus, sukurtas pagal Jo paveikslą, gyventų šviesoje.

Tačiau jaučiame, kad visą gyvenimą mūsų sielos ir kūnai ilgisi šviesos – tiek dvasinės, tiek kūniškos. Apniukus orams, apniunka ir mūsų nuotaika. Imame ilgėtis saulės šviesos, ilgesnių dienų. O ką ir kalbėti apie Ukrainos žmones, dėl piktavalių naikintojų priverstus nuolat kęsti tamsą ir šaltį. Ne tik mūsų akys, bet ir širdys trokšta šviesos. Tačiau turime pripažinti, kad, jei Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos, tai mūsų gyvenime šviesa ir tamsa yra tarsi susimaišiusios. Net ir norėdami gero, mes sukuriame blogį. Net nenorėdami neapgalvotu žodžiu labai lengvai sužeidžiame kitą žmogų. Mūsų sumanymai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodytų kilnūs, pasirodo buvo lemti puikybės ir savanaudiškumo.

Taip nutiko, nes mes, žmonės, labiau pamėgome klaidinančius velnio pažadus ir savo pačių išmintį, nei Dievo Žodį. Todėl tamsa įėjo į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį ir pasiliko mums viešpatauti. Karai, smurtas, kenčiančiųjų aimanos, piktadarių siautėjimas… Visa žmonijos istorija liudija apie tamsą, nuodėmę, nors labai dažnai kalba apie šviesą.

Mums, krikščionims, gražiai papuoštos ir apšviestos Kalėdų eglutės, Advento vainikų žvakelės yra daugiau nei išorinė šventinė nuotaika. Mums tai primena didžiausią Dovaną, nužengusią naktį iš dangiškų aukštybių – Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Apie Jį Jono Krikštytojo tėvas Zacharijas giedojo: „Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“. (Lk 1,78-79)

Evangelistas Jonas, Šventosios Dvasios įkvėptas, mums taria: „Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.“ (Jn 1,4-5) Pats Jėzus apie save kalba: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą.“ (Jn 8,12)

Jėzus atėjo sunaikinti mūsų nuodėmę, mirtį, išplėšti mus iš velnio valdžios. Jis tai padarė pasiimdamas mūsų tamsybę ir visą mums skirtą Dievo rūstybę sau. Jėzaus Kristaus kryžiuje buvo sunaikinta mūsų nuodėmė ir mirtis, o mums dovanojamas gyvenimas. Tu turi pagrindą džiūgauti, švęsti ir garbinti Dievą, nes į tavo gyvenimą ateina Žodis ir vietoj tamsos vėl atsiranda šviesa, kurios tamsybės jau nebeužgoš.

Jėzus ateina mums šviesti. Jis Žodžiu, Šventojo Krikšto vandenimis, Kūno ir Kraujo Sakramentu nori savo žmones atgaivinti, išgydyti, paguosti, atleisti nuodėmes ir prašalinti iš mūsų gyvenimų tamsą.

Linkiu, kad Kristus mums šviestų ir kad ne tik Kalėdų metu mūsų širdys patirtų pažadėtąją amžinybės šviesą: „Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir Jo tarnai garbins Jį. Jie regės Jo veidą, ir jų kaktose bus Jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius.“ (Apr 22,3-5)

Palaimintų Kalėdų ir Naujųjų 2023-ųjų Viešpaties metų!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Navigacija tarp įrašų


A.Plioplio paroda

24 gegužės, 2022


25 rugpjūčio, 2021

Vyskupo sveikinimas

4 balandžio, 2021

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Prisiminkime, kaip penktadienį, kryžiuojant Jėzų ir Jam mirus, taip pat įvyko žemės drebėjimas. Tuomet šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimų ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ (Mt 27,54) Prisikėlimo rytą sargybiniai, taip pat patyrę smarkų žemės drebėjimą, išvydę nuritintą akmenį ir angelą, atsisėdantį ant kapo akmens, pastiro lyg negyvi.

Kartais vaizduojamės, kad tai angelas išleido Jėzų iš kapo. Bet Jėzus jau buvo prisikėlęs, Jam angelo pagalbos nereikėjo. Juk neužilgo Jis pasirodys mokiniams, įeidamas per užrakintas duris. Jis parodys randus, kad šie nuramintų ir išgydytų abejojančiųjų širdis. Angelas nuritino akmenį, kad moterys, atėjusios į savo didžiausios širdgėlos ir gedulo vietą, pamatytų, kad gedėti nebereikia, kad atėjo laikas džiaugsmui.

Angelas nuramina moteris, tardamas: Jūs nebijokite!…Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Ramindamas jis remiasi ne savo išmintimi, bet išsipildžiusiu Dievo pažadu. Kaip buvo sakęs… skamba lyg nuolatinis priminimas visai Bažnyčiai, kad Dievo Žodis yra gyvas ir visuomet pildosi. Mes linkę pamiršti, kas mums sakyta, ir dangiškoji būtybė ne tik moterims Prisikėlimo rytą, bet ir mums primena, jog Viešpats Žodyje duotą pažadą ištesi.

Jis, kaip buvo žadėta, nužengė į mūsų pasaulį sugrąžinti žmoniją pas Dievą. Jis tapo kaip mes. Jis kryžiaus mirtimi atpirko visas mūsų nuodėmes ir prisikėlimu nugalėjo pragarą bei mūsų mirtį. Kaip žadėjęs, Jis gyvena Bažnyčioje, maitindamas savo mylimus žmones Žodžiu ir Sakramentais. Kaip žadėjęs, Jis maloningai atleidžia mūsų nuodėmes, gydo sielos ir kūno žaizdas ir, atėjus valandai, prikels mus iš mūsų kapų amžinajam gyvenimui, kur niekas jau nebeskirs mūsų nuo Jo meilės.

Sunkūs metai teko žmonijai nuo paskutinių Velykų. Per tą laiką daug kas dėl išplitusios pavojingos infekcijos atsisveikino su artimaisiais. Daugeliui žmonių šis laikas atnešė įvairiausių sužeidimų, nuostolių, įtampų. Mes, krikščionys, prisimename angelo žodžius: Jūs nebijokite… Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Pasaulis, ištiktas nelaimių, tegali pastirti lyg negyvas, kaip tie kareiviai, nes arba neišgirdo, arba nepriėmė Evangelijos. Todėl pasauliui lieka nerimas ir mirties bei teismo baimė. O visiems Jį priėmusiems – gyvenimas Jo artume. Todėl iš širdies gelmių kuo dažniau garsiai tarkime: Kristus prisikėlė!

Su Kristaus Prisikėlimu!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis


Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas 2020 11 06

6 lapkričio, 2020

Lietuvose evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija, atsižvelgdama į LR vyriausybės nuo lapkričio 7 d. skelbiamą karantiną, primena ankstesnes, pavasario karantino metu priimtas nuostatas bei priima kai kurias naujas.

1. Pamaldos evangelikų liuteronų bažnyčiose yra laikomos. Taip pat organizuojamos nuotolinės pamaldos. Atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją parapijoje bei tikinčiųjų poreikius, dėl pamaldų laikymo ar atšaukimo sprendžia parapijos klebonas.

2. Bažnyčiose laikomi visi patarnavimai.

3. Rekomenduojame rizikos grupėms priklausantiems asmenims nesilankyti pamaldose.

4. Parapijiečiai privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Bažnyčiose turi būti paruoštas ir naudojamas dezinfekcinis skystis.

5. Pamaldų metu žmogus nuo kito žmogaus turi laikytis saugaus 2 metrų atstumo tarp asmenų arba artimų asmenų grupių (pvz. šeimos narių). Bažnyčioje vienam žmogui turi būti skira ne mažiau nei 10 kvadratinių metrų.

6. Pamaldos laikomos su Šventosios Vakarienės sakramentu, dalyviams prie altoriaus prieinant ir suklaupiant po vieną šeimą / žmogų. Kunigai dalija Kristaus kūną, pamirkę į taurę ir paduodami žmogui į ranką. Šventosios Vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas, prieš ateidami prie altoriaus. Šventosios Vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcines priemones.

7. Visi kiti renginiai bei veiklos (sekmadieninės mokyklėlės, konfirmantų pamokos, choro repeticijos, Biblijos studijos ir kt.) Bažnyčioje nevykdomi. Kai įmanoma, veikla organizuojama nuotoliniu būdu.

8. Karantino metu nešarvojama bažnyčiose. Laidojimo pamaldos turi vykti lauke – kapinėse, dalyvaujant patiems artimiausiems žmonėms.

Lapričio 8 d., švęsdami trečiąjį sekmadienį prieš Adventą, skaitysime Dievo žodį iš apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams: „Juk Kristus numirė ir atgijo, idant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų Viešpats.“ (Rom 14,9)

Tegu mūsų Viešpats Jėzus Kristus, sunaikinęs nuodėmę ir mirtį, apsaugoja mūsų kūnus ir sielas. Ir mes, keliaudami per nerimo pripildytą pasaulį, su meile ir kantrumu pasirūpinkime vieni kitais, kaip Kristus mumis rūpinasi.

Brolis Kristuje,

vyskupas Mindaugas Sabutis

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos pirmininkas


Birutė Reviako (1943-2020)

4 spalio, 2020

Spalio 2 d. mirė ilgametė Virbalio liuteronų parapijos pirmininkė Birutė Reviako. Ji gimė 1943 m. kovo 9 d. Sakalinės km., Tauragės raj. Palaidota spalio 4 d. Virbalio kapinėse.

 

2003 m B.Reviako su vaikais ir jaunimu po Giesmių giesmelės šventės prie Katyčių ev.liuteronų bažnyčios
2003 m Vištyčio stovykloje
2005 m. su svečiais iš Švedijos Virbalio bažnyčioje
2006 m. kelionėje į Daniją
2007 m. bendrose pamaldose pas Kybartų metodistus
2009 m. pamaldos Virbalio liuteronų bažnyčioje
2010m. seminare Tauragėje
2011 m. seminare Klaipėdoje


Jūs galite paremti savo parapiją

30 balandžio, 2020

Jūs galite paremti savo parapiją skirdami 1,2% GPM . Visa tai galite padaryti internetu iki liepos 1 d.

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) čia.
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale (gaublio ženkliukas).
  5. Jums reikia užpildyti šiuos laukelius:

 

 • 5 Mokestinis laikotarpis – 2019
 • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
 • E1 Gavėjo tipas – 2[paramos gavėjas]
 • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 193134770
 • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) –iki 1,2
 • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Virbalio parapija 1919 m. ir 1933 m.

10 rugsėjo, 2019


Kalėdinis vyskupo sveikinimas

24 gruodžio, 2018

Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. (Jn 1,5)

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Kokie gražūs Dievo per evangelistą mums perduoti žodžiai!.. Tačiau kaip sunku tai patirti mūsų kasdieniame gyvenime. Ne veltui apaštalo ir evangelisto Jono simbolis yra erelis – tas, kuris gali žvelgti tiesiai į saulę.

Jonas šiomis dienomis prabyla j mus, kad ir mes nepasiliktume tamsybėse, bet pamatytume iš aukštybių nužengusią šviesą. Kai kada tamsumos atrodo tirštos ir neperregimos, o kai kada mums tamsu, nes žvilgsnis viltingai nuklysta kažkur kitur. Jau pirmieji žmonės taip troško Išganytojo, jog tikėjosi, kad jų pirmagimyje Kaine išsipildė Dievo žodis, duotas Pr 3,15, kur Dievas pažada iš moters gimsiantį Išgelbėtoją.

Tačiau šis pirmųjų tėvų sūnus tapo savo brolio žudiku, po įvykdyto nusikaltimo Dievui atrėžęs: Argi aš savo brolio sargas?! Tačiau mes tikrai švenčiame Dievo pažado išsipildymą. Viešpats įžengė į mūsų, žmonių, pasaulį. Pats tapo žmogumi – ne kad mus pasmerktų ir pražudytų, bet kad išgelbėtų. Jis, per kurį ir kuriam visa sukurta, tapo mažutėliu, kad vengtume ne Jo, bet nuodėmės, per kurią ateina tamsa ir mirtis. Jis užgimė ne dėl to, kad mes esame labai geri. Ir šiandien švenčiame ne todėl, kad esame verti.

Jis užgimė – Ir mes švenčiame vien dėl to, kad Jis mus pamilo. Vėliau apaštalams – o perjuos ir mums, visai Bažnyčiai, – Jis taria: Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jus aš draugais vadinu (Jn 15,13.15b). Mums visiems linkiu, kad Jėzų Kristų – Dievą, tapusį žmogumi, – tinkamai pagarbintume ir su džiaugsmu švęstume Jo Užgimimo šventę. Prisiminkime, kad tamsa Šviesos neužgožė. Nesvarbu, kokia toji tamsa – ar mūsų širdies, ar pasaulio, ar pragaro, ji visuomet nori įtikinti, kad jos žodis paskutinis. Kaip kadaise velnias įtikino pirmuosius žmones. Kaip Jėzui gimus Erodas stengėsi įtikinti save, žydus ir pagonis, išžudydamas Betliejaus apylinkių vaikelius. Kaip buvo Didįjį Penktadienį ant Golgotos kalno. Kaip būna ten, kur krikščionys persekiojami, kankinami ir žudomi. Kaip ten, kur niekinamas Viešpaties vardas. Piktoji dvasia nuolat mėgina suvedžioti žmones (net tikinčius), žinodama, kad ji jau nugalėta ir turi mažai laiko.

Šventuoju Krikštu mes buvome atgimdyti Dangui. Dievo Žodžiu esame ganomi. Jo paties Kūnu ir Krauju maitinami – kad būtume Jo nuosavybė dabar ir amžinai. Kad mus valdytų ne baimė, pyktis ir nesantaika, bet visur ir visada viešpatautų Jis. O mes, Jo vaikai, kitaip, nei Kainas, išpildytume Jo žodžius: Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti! (Jn 15,17). Palaimintos Kristaus Gimimo šventės!

Kristuje,

Vysk. Mindaugas Sabutis

2018 Kalėdos


Liuteris

19 gruodžio, 2017

Gruodžio 21d., 21:15 val. per LRT Kultūra kanalą bus rodomas animacinis daugiaserijinis filmas Martyno Liuterio gyvenimas 5d. Kartojimas – sekmadienį 16:45