Kalėdinis vyskupo sveikinimas parapijoms

22 gruodžio, 2010

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!! (Lk 2,14)

 

Angelai paskelbė džiaugsmo žinią žmonijai. Mažutėliams – piemenims. Šią žinią mes atkartojame kiekvienų pamaldų metu, giedodami: Garbė Dievui aukštybėse! Kalėdų laike šie žodžiai suskamba ypatingai, nes Dievas užgimė, o mes kviečiami Užgimimu džiaugtis – juo gyventi.

Tačiau, sąžiningai pažvelgę į savo sielas, turėtume pripažinti – angelų žodžius retokai priimame kaip asmeniškai mums skelbiamą Gerąją Žinią. Vaizduojamės, kad Dievas buvoja su mumis nieko bendra neturinčiose „aukštybėse“, o „mylimi žmonės“ – tai kažkokie kiti kažkada gyvenę žmonės, bet tik jau ne aš, ne mano parapija, ne mano Bažnyčia. Dažnas galėtų tvirtai pareikšti ar bent pagalvoti: „Kokia ramybė, kai tenka suktis nepritekliuje, taisyti kiaurus stogus, tvarkyti santykius šeimoje ar darbe, kęsti negalavimus“. Angelų paskelbtoji ramybė tarsi neskirta mums.

Bet tai nėra Dievo yda, netobulumas ar neapsižiūrėjimas. Tai mūsų žmogiškas silpnumas neleidžia priimti Dievo meilės ir Juo pasitikėti. Mūsų nuodėmės, įpročiai, patirtis, sužeidimai įteigia mintį, pajautimą, esą Dievas gal ir gali kažką padaryti, bet tik ne man, ne čia ir ne d a b a r. Tokia nuostata paverčia Kalėdas sentimentalia švente, kur susiplaka bėgimas, nerimas ir dvasingumas. Kai kam toji „šventė“ pasibaigia įteikus ar gavus dovanėlę bei palinkėjus įprastų dalykų, kuriuos vieni kitiems paprastai išsakome Naujųjų metų ar gimtadienio proga.

Bet ne Dievas nuskurdino mūsų sielą, o mes patys. Juk Jis tapo skurdžius, kad mes būtume turtingi. Jis atsisakė savo Karalystės, kad mes ją paveldėtume. Jis savo Užgimimu apsigyveno tarp mūsų, kad dieviškos „aukštybės“ įsikurtų mūsų širdyse. Jėzus Kristus užgimė man ir Tau. Tai ne pasaka – tai tikrovė.

Tad vėl esame kviečiami iš savo minčių ir širdžių iškuopti ir išmesti susikurtas pasakas, atsikratyti klaidingų vaizdinių, ir priimti Dievo buvimą tarp mūsų ir su mumis.

Linkiu mums visiems, per Kristų pašauktiems gyvenimui, ramybės ir drąsos leisti Dievui prabilti, užgimti ir atnaujinti mūsų asmeninius gyvenimus bei parapijų ir visos Bažnyčios kelią. Ne savo jėgomis ir stiprybe mes Dievą pasiekėme, ne nuosava išmintimi Karalystę paveldėjome ir ne sava įžvalga Dievą pažinome. Pats Dievas panoro iš savo meilės ir gailestingumo būti su mumis, vesti, gydyti, atstatyti ir suteikti tikrą ramybę. Tad pasilikime pažadėtoje ramybėje mes, Jo mylimi žmonės žemėje.

Palaimintos Kristaus Gimimo šventės ir 2011-ųjų Viešpaties metų!

 

Vysk. Mindaugas Sabutis


Kalėdinis sveikinimas

22 gruodžio, 2010

Marija atsakė: “Štai aš Viešpaties tarnaitė.“ Lk 1,38

 

Marija apsisprendusi ir pasakiusi Viešpačiui, kas ji tokia yra, sulaukė ypatingų Kalėdų. O ar mes šiandien jau esame apsisprendę, kas mes esame, kam mes esame pašaukti savo šeimose, šiame gyvenime ir šiame pasaulyje, nes tik apsisprendę mes galime sulaukti tų tikrųjų Kalėdų, to tikrojo tikros šeimos džiaugsmo.

Tegul šios Kalėdos kiekvienam iš mūsų būna Kalėdomis, kurias mes švęstume susirinkę prie Kristaus kaip Jo šeimos nariai.

 

Kun. Vaidas Klesevičius


Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Tauragėje

27 lapkričio, 2010

Antrasis suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras, kurio tema – “Sola scriptura” (tik Šventasis Raštas), vyko 2010 m. lapkričio 27 d. Tauragėje. Seminaras prasidėjo rytmetinėmis pamaldėlėmis, kurias vedė vyskupas M.Sabutis. Vėliau sekė Biblijos studija (kun. J.Liorančas), seminaro temą, kas yra Biblija, jos istorija, patikimumas, aktualumas, kristocentriškumas ir kt., išsamiai išdėstė kun. dr. Ch.Evanson. Po pietų kun. dr. D.Petkūnas supažindino su Biblijos istorija Lietuvoje. Vėliau vyko seminaro dalyvių pirmajame seminare užduotų savarankiškų namų darbų pristatymas: apžvalga nuotraukų, liudijančių apie parapijų gyvenimą sovietmečiu, paskaitymas surastų Biblijos vietų apie Dievo malonės dovanas bei pasidalijimas tuo, kaip Dievo malonė pasireiškia kiekvienoje bendruomenėje. Seminaras užsibaigė praktiniais mokymais (kun. M.Dikšaitis) kaip skaityti Bibliją, užduotimis savarankiškam darbui, klausimais ir atsakymais.


Reformacijos šventė

30 spalio, 2010

Reformacijos šventei skirtos pamaldos šiais metais vyko Šakių liuteronų bažnyčioje, kur susirinko daugelio parapijų atstovai, kunigai, vyskupas. Ta diena ypatinga buvo ne vien šventinėmis pamaldomis, bet ir suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklo pradžia, o taip pat bei jaunimo seminaru.


Pjūties padėkos šventė

10 spalio, 2010

Virbalio parapijos tikintieji spalio 10 d. vyko į Vištyčio liuteronų bažnyčią švęsti Pjūties padėkos šventės. Išklausę pamokslo, pasimeldę ir priėmę Šv.Vakarienės sakramentą pasibaigus pamaldoms visi dar susėdo prie bendro stalo, ant kurio buvo sudėta šių metų derlius bei suneštinės vaišės.


Kvietimas

3 spalio, 2010

Visi krikštu tapę Kristaus kūno –  bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje,  Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“, skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamo seminarų ciklo tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.

Pirmasis užsiėmimas įvyks Šakių evangelikų liuteronų parapijoje, spalio 30 dieną (1 užsiėmimo tema „Nuodėmė ir malonė“. ). Šioje parapijoje taip pat vyks ir Reformacijos šventės pamaldos.

Detali visų mokymų tvarka, temos  ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą.

Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt iki 2010-10-19.

Kristuje

LELB Konsistorijos ir visos darbo grupės vardu

Vyskupas Mindaugas Sabutis


Aplankyta Vanagų bažnyčia

3 spalio, 2010


Svečiai iš Vokietijos

29 liepos, 2010


Kapinių šventės pamaldos Vištytyje

18 liepos, 2010


Svečiai iš Vokietijos

9 birželio, 2010

Birželio 9 d. Virbalio, Vištyčio ir Marijampolės parapijas aplankė svečiai iš Vokietijos Šiaurės Elbės bažnyčios kun. V.Thiedemann ir kun. C.Hunzinger. Pirmą kartą Lietuvoje viešinti kun. C.Hunzinger, kuri šiuo metu yra atsakinga už ryšius su mūsų ir kitomis Baltijos šalimis, lydima kun. V.Thiedemann susipažino su liuteronų parapijomis.